Algemene voorwaarden

Definities

Stekbaas gevestigd aan de Indira Gandhisingel 62, Ede, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amersfoort, hierna te noemen Stekbaas. Stekbaas biedt haar producten aan via een winkelapplicatie op het Internet, een zogenaamde Webwinkel. En daarnaast zal Stekbaas de producten face-to-face verkopen via netwerk en beurzen. De afnemer is de afnemer c.q. klant van Stekbaas

Een overeenkomst kan mondeling, maar afspraken via de telefoon dienen door een e-mail bevestigd te worden.

1 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Stekbaas. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de website van Stekbaas. U kunt onze algemene voorwaarden zelf opslaan op uw eigen gegevensdrager.
 2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de afnemer te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Stekbaas behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Na wijziging van deze voorwaarden dient de afnemer opnieuw akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Stekbaas erkend.
 4. Stekbaas garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2 – Identiteit van de ondernemer

Stekbaas.nl
Gevestigd op: Indira Gandhisingel 62, te Ede
Telefoonnummer: 06-34141673 tussen 9:00 en 18:00 op werkdagen
E-mailadres: info@stekbaas.nl
KvK-nummer: 88529665
Btw-identificatienummer: NL004620391B66

3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stekbaas en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4 – Prijzen

 1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de groothandel tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 2. Alle prijzen op de site zijn alleen in Euro’s en inclusief BTW.
 3. Bij gebruik van kortingscodes bij betaling controleert Stekbaas automatisch of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve en/of onrechtmatige toepassingbehoudt Stekbaas zich het recht de bestelling te annuleren.

5 – Zichttermijn/herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 6:230o BW), heeft de afnemer het recht om tot 14 dagen na ontvangst kenbaar te maken dat hij de overeenkomst zonder opgave van reden wenst te annuleren. De afnemer dient hiervan schriftelijk melding te maken bij Stekbaas. Vervolgens heeft de afnemer 14 dagen de tijd om de geleverde zaken terug te sturen. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Dit herroepingsrecht is enkel van toepassing op consumentenbestellingen en niet op zakelijke/B2B bestellingen.
 2. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Dit betekent dat de sticker op de doos nog niet is aangetast en het vloeipapier niet geopend is geweest.
 3. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Stekbaas schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Stekbaas de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Stekbaas behoudt zich het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden. De afnemer dient zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de zaken te dragen.
 4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, draagt Stekbaas er zorg voor dat binnen 14 dagen na retourmelding het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

6 – Betaling

Alle bestellingen worden betaald doormiddel van vooruitbetalingen. In overleg met Stekbaas kan hiervan worden afgeweken.

7 – Gegevensbeheer

 1. Indien de afnemer de bestelling plaatst bij Stekbaas, dan worden de gegevens van de afnemer opgenomen in het klantenbestand van Stekbaas.
 2. Stekbaas respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens van de gebruiker.
 3. Stekbaas maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies de afnemer uit te schrijven.

8 – Garantie

Stekbaas staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9 – Aanbod

 1. Prijzen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de afnemer behoudt Stekbaas zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Mondelinge toezeggingen binden Stekbaas slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Prijzen van Stekbaas gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 5. Stekbaas kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indienschriftelijk overeengekomen.

10 – Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende hoeveelheden, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite en verpakkingen van Stekbaas gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11 – Overmacht

 1. Stekbaas is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Stekbaas behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Stekbaas gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12 – Klachtenregeling

 1. Klachten worden in ontvangst genomen als de consument in de afgelopen 4 weken iets heeft besteld bij Stekbaas.
 2. Bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Stekbaas.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient Stekbaas in ieder geval 8 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

13 – Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.